bip.gov.pl
A A A K
BIP

Kierownictwo DPS w Ścinawce Dolnej 17 oraz kompetenecje

p. o. Dyrektora: mgr Emilia Bogusiewicz

1. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i działając zgodnie z przepisami prawa:

  • posiada pełną samodzielność w działaniu, co do sposobu realizacji wyznaczonych celów działania Domu i ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje.
  • ma prawo doboru pracowników i zmiany wewnętrznej organizacji pracy.
  • nadzoruje sprawy kontroli wewnętrznej, bhp, i ppoż.

2. Dyrektor zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, reprezentuje Dom na zewnątrz i jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków i innych podmiotów.

3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

  • Głównego księgowego,
  • Kierownika działu Administracyjno-Gospodarczego lub Administratora,
  • Kierownika działu Opiekuńczego.

Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo obejmuje Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego lub Administrator, realizując w całości zadania i kompetencje Dyrektora Domu, a w przypadku jego równoczesnej nieobecności zastępstwo pełni Główny księgowy. Osoba zastępująca Dyrektora ma obowiązek poinformować go o podjętych w czasie sprawowania zastępstwa decyzjach.

Główna Księgowa: mgr Hanna Wąsiołek

Dział Finansowo-Księgowy

1. Pracą Działu kieruje Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Główny Księgowy odpowiada za prowadzenie rachunkowości Domu, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

3. Do zakresu czynności Działu należą zadania wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

St. Administrator:  Waldemar Juraszek

Dział Administracyjno-Gospodarczy

1. Pracą działu kieruje Kierownik Działu lub Administrator, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

2. Kierownik działu lub Administrator sporządza harmonogramy czasu pracy podległego personelu oraz je koryguje w razie konieczności zgodnie z przepisami prawa pracy.

3. Kierownik Działu lub Administrator jest odpowiedzialny za realizację zadań administracyjnych, gospodarczych, sanitarnych i eksploatacyjnych.

p. o. Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego: mgr Anna Tarsa

Dział Opiekuńczy

1. Pracą działu kieruje Kierownik Działu Opiekuńczego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

2. Dział Opiekuńczy organizuje i realizuje zadania statutowe Domu z zakresu świadczeń socjalno-bytowych i opiekuńczych na rzecz Mieszkańców Domu.

Kierownik sporządza harmonogramy czasu pracy podległego personelu oraz je koryguje w razie konieczności zgodnie z przepisami prawa pracy.

Opublikowano:
21.07.2017, 08:27
Waldemar Juraszek
Autor: Waldemar Juraszek
Utworzono: 21.07.2017, 08:27
Ilość odsłon: 2 460