bip.gov.pl
A A A K
BIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, zostają udostępnione zainteresowanym po złożeniu pisemnego wniosku, według załączonego wzoru. Informacje publiczne, które mogą być niezwłocznie udostępnione, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia, albo wycofa wniosek.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże w przypadku, kiedy DPS udostępnia informację publiczną na wniosek i ponosi w związku z tym dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF)

Wyłączenia jawności

Według  Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póź zm.) dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach dotyczących informacji niejawnych oraz informacji stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną. Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, która dokonała wyłączenia, lub też podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia jawności. W BIP dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych (Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz 883 z póź.zm.)

Opublikowano:
12.07.2017, 19:26
Waldemar Juraszek
Autor: Waldemar Juraszek
Utworzono: 01.08.2016, 19:26
Ilość odsłon: 989