bip.gov.pl
A A A K
BIP

Statut Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce DoInej 17 zwany dalej Domem działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),
 5. niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.
 2. Siedzibą Domu jest miejscowość Ścinawka Dolna.

Rozdział 2. Cel i zadania

§ 3.

 1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.
 2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział 3. Organizacja

§ 4. Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa

§ 5.

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 6. Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 8. Traci moc uchwała nr LIV/650/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr IX/73/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17.

Opublikowano:
13.04.2017, 07:25
Waldemar Juraszek
Autor: Dariusz Kłonowski
Utworzono: 30.11.2016, 07:25
Ilość odsłon: 1 490