bip.gov.pl
A A A K
BIP

Nabór na stanowisko Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor DPS w Ścinawce Dolnej 17

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO– OPIEKUŃCZEGO

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ KONKURS:

Dom Pomocy Społecznej
Ścinawka Dolna 17
57-410 Ścinawka Średnia
Tel 74/871 53 57

OKREŚLENIA STANOWISKA URZĘDNICZEGO :

 • kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17
 • wymiar czasu pracy : pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa
 • liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
 • rodzaj umowy : umowa o pracę
 • praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie

NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika lub pokrewne,
 7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej lub służbie zdrowia,
 8. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej, a w szczególności: Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2016 poz. 930 t.j.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.2012 poz. 964 ze zm., Dz.U.2017, poz. 224) oraz znajomość przepisów Kodeksu pracy (Dz.U.2016 poz.1666 t.j.) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz.1817 t.j.)

DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. umiejętność rozliczania czasu pracy i sporządzanie harmonogramu czasu pracy,
 2. umiejętność organizacji pracy podległego zespołu,
 3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, rzetelność i dobra organizacja pracy,
 4. odpowiedzialność, kreatywność,
 5. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 6. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru.
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w przypadku posiadania takich.
 4. Referencje w przypadku posiadania takich.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe .
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j.)

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

 1. Organizacja pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki, a w szczególności:
  1) pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, egzekwowanie jej, jakości i dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,
  2) terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie z przepisami prawa, a także dyspozycjami dyrektora,
  3) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych i instruktażu w wykonywaniu zadań.
 2. Odpowiedzialność, za jakość świadczeń pielęgniarskich, terapeutycznych oraz opiekuńczych w Domu.
 3. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i materiałów umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu.
 4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością komórki, kontrolowanie prawidłowego wykonywania jej zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. Organizacja pracy w swojej komórce organizacyjnej, określanie zadań podległym pracownikom, kontrolowanie i rozliczanie ich realizacji.
 6. Wnioskowanie o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w pracy kierowanej komórki.
 7. Na bieżąco informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce i wszelkich zagrożeniach w ich terminowym wykonywaniu.
 8. Sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym Domu.
 9. Praca w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO W DOMU POMOCY W ŚCINAWCE DOLNEJ 17” .
Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
Dokumenty należy złożyć w dziale administracji Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17 w terminie do dnia 30.01.2018 r. do godz. 9.30. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do DPS w Ścinawce Dolnej.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej http://dps.scinawka.bip-info.org/ oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej Ścinawka Dolna 17.
Kandydaci są zobowiązania do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej . O terminie , miejscu i trybie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Ścinawce Dolnej 17
Emilia Bogusiewicz

Opublikował: Bogumił Zwardoń
Publikacja dnia: 16.01.2018 13:06
Ilość odsłon: 414