bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.08.2016, 08:17 - zobacz aktualną wersję.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana Statutu

Statut Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce DoInej 17 zwany dalej Domem działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm),
  3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
  4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837),
  5. niniejszego statutu.

§ 2

  1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.
  2. Siedzibą Domu jest Ścinawka Dolna 17.
  3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formuIarzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Dom Pomocy Społecznej 57-409 Ścinawka DoIna 17.

Rozdział Il
Cel i zadania

§ 3

  1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
  2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział III
Organizacja

§ 4

Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 5

Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 6

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uchwała nr LIV/650/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17 (PDF).

Opublikowano:
05.08.2016, 08:17
Waldemar Juraszek
Autor: Waldemar Juraszek
Utworzono: 01.08.2016, 00:00
Ilość odsłon: 938